Karma eğitim mi ayrı eğitim mi?

Karma eğitim mi ayrı eğitim mi?
10 Eylül 2023 - 21:41
Güzel Hasletler Eğitim Derneği Başkanı Raziye Ünal karma ve ayrı eğim konusunda basın açıklamasında bulundu.
Ünal açıklamasında, "Her şeyden önce Güzel Hasletler Eğitim Derneği olarak eğitimde izlediğimiz yol, doğru inanç, güzel ahlak, akıl, ilim ve bilim yoludur. Bu değerlerden biri dışlanırsa eğitim yetersiz kalır. Aynı şekilde Milli Eğitim bakanlığımızdan da bu konulara riayet etmesini bekleriz. 
Toplumun madden ve manen kalkınmasına katkıda bulunmaya çalışan, Kişilik, Sağlık, Başarı konularında eğitim seferberliği yapma çalışmaları içinde olan bir dernek olarak görüyoruz ki;  Eğitimde yaşanan birçok sorunlar artmakta, kültürel değerlerimiz kaybedilmektedir. Ancak, bu kriterlere uyarak, geleceğe güvenle bakabileceğimiz sağduyulu başarılı gençler yetiştirdiğimiz zaman, eğitimde sorunlar bitti diyebiliriz. 
Yaşadığımız karma eğitim bahsettiğimiz değerlerinden uzak, ideolojik nedenlere dayanarak 28 Şubat darbe yönetimi ile 1739 sayılı kanunla yürürlüğe girmiştir. 
Bu konudaki bilimsel verileri sizlere iletmek, Şerre kilit hayra anahtar olmak, halkımızın farkındalığını kazandırmak, yola çıkıp bu toplantıyı tertipledik. 
Geçmişteki yaşlı hanımların okuma yazma bilmemelerinin nedeni 1-cehalet 2-karma eğitim 3- imkansızlıktır. Bu günde gençleri okuldan mahrum bırakan nedenlerin başında, (kız erkek karışık) karma eğitimlerdir.
 Demokratik ortamda, ailelerin çocuklarını gönül rahatlığı ile okula gönderebilmesi en doğal hakkıdır. Biz, kız erkek birbirinden soyutlansın uzak dursun demiyoruz.  İsteyen her insan karşı cins ve çevresi ile, kendi özel, özgürlük alanını koruduğu gibi, başkasının özel özgürlük alanına zarar vermeden, edebi dairesinde olumlu ve doğru iletişimlerde bulunmalıdır. 
Neden ayrı eğitim olmalı? 
Her kadın & erkek, bir bütünün yarısıdır, çünkü yaratan kadına ve erkeğe ayrı özellikler vermiş, evlenip aile olduklarında psikolojik ve fiziksel yönden birbirini tamamlayacaklardır. İlk insanın yaratılışında, kadın erkeğin iki iye kemiği arasından hasıl olmuş, bir bedenin iki yarısı olmuşlardır. 
O nedenle kadınla erkek, birbirini tamamlayan iki varlıktır. Ergenlik çağına gelen her birey kendi ile bütünleşeceği eşini, diğer yarısını aramakta olduğu için, karşı cinsler her zaman birbirinin ilgisini çekmektedir. Bundan dolayı 11-12 yaşından başlayarak bütün çocuklarımızın,  ayrık ortamda ders çalıştıklarında kendilerini derse daha iyi verecekler, karşı cinsle aşırı yüz göz olmadıkları için, başarılarını edep haya duygularını artıracaklardır. 
Türkiyede isim yapmış yıllarca radyo televiyon programları sunmuş programlara bilimsel çalışmalara katılmış alanında yazan ünlü bir pisikiyatris olan Sn. Nevzat Tarhan’ın kadın erkek eşitliği konusundaki kesin ifadesi, aynen şöyledir. Kadın ve erkeğin beyin yapısı, ruhsal ve psikolojik yönden yaratılışı birbirlerinden çok farklı yönü bulunmaktadır. İki cinsin biri diğerinden üstün değil, iki cinsin bir elmanın yarısı gibi bir birini tamamlar demiştir. 
Kadın erkek ruhsal ve psikolojik yönden farklı ise, anlayışı düşüncesi öğrenme kapasitesi birbirinden farklı olacaktır. O halde karma eğitimde diretmemek gerekmektedir. İllaki karma eğitime göndermek isteyen tabiî ki gönderebilir.
Bir çok ülkede eğitimle ilgili sorunlar dibe vurunca işin uzmanları araştırma ve deneyler yapıyor elde ettikleri sonuç, ayrı eğitimle geleceğin kurtulacağını devlete bildiriyorlar. Bizlerde dibe battıktan sonramı ayrı okullara gönderelim.
Dünyada yapılan bu çalışmaları araştıran değerli bilim adamları, bir araya gelmiş karma eğitimin sakıncalarını bize iletmişler
O değerli insanların yaptığı çalıştay raporundan bir parçasını  özet halinde kısaltarak, sizlere aktarmaya çalışacağım.  Maarif Platformu Çalıştay Raporu - Eğitim - Taşköprü Gazetesi - Haber (taskoprugazetesi.com)  
Karma eğitimden ayrık eğitime geçen bir lisede yapılan araştırmada, okula gelmeme davranışlarının %20'lerden, %7'lere gerilediği, sınavlarda başarı oranı ise %65 iken bu oranın %85'lere yükseldiği görülmüştür.  
Karma eğitimlerde erkeklerin matematik ve fen bilgilerini sevdikleri drama ve dil derslerini sevmedikleri ama tek cinsiyetli eğitimlerde erkeklerin drama biyoloji ve dil derslerine daha çok ilgi duyduğu görülmüştür. Tek cinsiyetli eğitimlerde kızların matematik ve fen bilgisi derslerine karma okullardaki kızlardan daha fazla ilgi duyduğu tespit edilmiş, tek cinsiyetli okullarda başarı oranı, kat, kat yükselmiştir.
6 -18 yaş aralığında kızların erkeklere nazaran fiziki Zihni yönden daha çabuk gelişmesi erkekler açısından dezavantaj teşkil etmekte, beyin yapısındaki özellikler kadın erkek davranışlarında önemli farklılıklar meydana getirmektedir.  Son yıllarda yapılan nörobilimsel çalışmalar bu farkın iki cins arasındaki beyin farklılıklarından anatomik fizyolojik nöro hormonal ve işlevselden kaynaklandığı düşüncesini desteklemektedir. Bazı bilim adamları bunu, kadın beynindeki Güliz koz kullanımının erkek beynindekinden %19 fazla olduğuna bağlamaktadır. Aynı yaş grubunda 124 kadın 176 erkekten elde edilen beyin omurilik sıvısında serotonin yıkım ürünü olan 5 hidroksi,  endolasetik asit miktarı ölçülmüş ve kadınların beyin omurilik sıvısındaki miktarın erkeklerin beyninden önemli oranda yüksek olduğu tespit edilmiştir. (öztaş 1998)
Yapılan diğer araştırmalarda kızlarda öğrenme ve küçük kas becerilerinin erkeklere göre 6 yıl daha önce geliştirdiği erkeklerin beynin ise hedef belirleme ve boysal hafıza açısından kızlara göre 4 yıl önce geliştiği görülmüştür.
Aynı yaştaki kız çocuğu ile erkek çocuğu arasında farklar yaşanmakta kız çocukları arasındaki farklardan daha fazladır öğrenme stilleri arasındaki farklar beraberinde çok farklı öğrenmek çıktısını etkilemektedir.  Söylenen bir cümlede, kadınlar cümlenin detaylarına, erkekler cümlenin hedefe odaklanır
Genel sonuç olarak tek cinsiyetli sınıflarda olumlu tutumlar sergilediği görülmektedir. Çoğu sınıf düzeninin özgüven motivasyon özsaygı bağımsızlık öz etkinlik tutum ve not gibi olumlu etkisi olduğuna inanmaktadır. Bu araştırmada genel olarak hem erkekler hem de kızlar tek cinsiyetli program hakkında, çok olumlu görüş bildirmişlerdir
Bilimsel gerçeğin farkına varanlar, kız ve erkeklerin ayrı sınıflarda ders görmesinin sakıncalarını bildirmiş, devletleri bu bağlamda harekete geçirmişlerdir. Dibe batan ülkelerde yapılan ayrı eğitimler, can simiti olmuştur.
Örneğin: Danimarka ilk karma eğitimi kaldıran ülkedir. Ta 1975 yılında Japonya’da 82 adet kız üniversitesi, kurulmuş,  Amerika da 586 kız lisesi, 96 kız üniversitesi bulunmaktadır. İngilterede 400 adet kız okulları bulunmaktadır.
2016 yılında ABD. Valden üniversitesinde yayınlanan 6 yıl süren karma okullarla ve tek cinsiyeli okullar arasında ki öğrencilerin başarıları karşılaştırılmış, bu okullar arasında başarı alanında büyük farlılıklar gözlenmiştir.
Tek cinsiyetli okullarda, bulunan öğrencilerin okuma ve matematik devlet sınavı ve akademik ortalamalarının yüksek olduğunu bulmuşlardır. (Hooks,2016)
Yine Amerika'da siyah ırktan öğrencilerin kızlarla karışık okullarda aldığı eğitimle ayrı okullarda aldığı eğitimler arasında büyük farklılıklar göstermiştir.  Tek cinsiyetli okullarda öğrencilerin kapasitesi daha gelişmiş, okuldan ayrılma sorunları da en aza inmiş daha terbiyeli ve öğrenmeden zevk alan bireyler olduğu belirlenmiştir. 
KARMA EĞİTİM NEDENİYLE YAŞANAN SORUNLAR
Avrupa da çarpık bir düzene karşı verilen Rönesans devrimi sonunda, karma eğitime karar verilmiştir, akıl, ilim bilim değerlerine, araştırmalara göre verilmiş bir karar olmamıştır. İnsandır, hata yapar, ama inandığımız ve bilimsel değerler karşısında yanlışı dayatmak, akıllı insanların özelliği değildir.
Karma eğitimin öğrencilere zararlarının başında cinsel taciz, saldırıları meydana gelmektedir. Özellikle ergenlik çağında, cinsel istismar ve taciz vakalarının yaşanma ihtimali çok yüksek bulunmaktadır.
Ülkemizdeki 40 tan fazla üniversitelerde CİNSEL TACİZ BİLDİRİ ile ilgili birimler kurulmuştur, Bu kuruluşlar talebe göre, kız erkek karma okulların  ayrılması gerektiğini, bildirmektedir.
İnanç açısından değerlendirdiğimizde aileler bu durumun uygun olmadığını düşünüyor ve taciz yaşayanlarla birlikte öğrenim hakkından muhrum kalıyorlar.
Özellikle ilahiyat fakültelerinde ayrı sınıflar açılması istemektedir
Öğrenciler karma eğitim ortamında psikolojik açıdan kendilerini rahat hissetmediklerinden ötürü derse aktif olarak katılmadıkları, ilmi konuları tartışamadıkları, akıllarına takılan soruları karşı cins karşısında mahçup olma, çekinme ve başka endişelerle soramadıkları, kendilerini rahatça ifade edemedikleri, sunum yapamadıkları şeklinde gerekçeler öne sürmüştür. Bazı katılımcılar ise kur'an-ı Kerim fıkıh musiki gibi derslerin karma eğitim ortamında verimli bir şekilde işlenemediğini bazı katılımcılar ise karşı cinsten etkilendiklerini ve bu yüzden dikkatlerinin dağıldığını ifade etmişlerdir. Bu durumun İslami ilkelerle bağdaşmadığı uyuşmadı ifade edilmektedir.
Burada iffet ve haya gibi değerlerin zedelendiğini bayanların kötü görünmeme arzusu ile süslendiklerini bazı erkekler de bayanların kullandıkları parfümden etkilendiklerini ifade etmişlerdir.
Sonuç ve çözüm önerileri
Bilimsel çalışmalarda kız ve erkeklerin farklı öğrenmeleri farklı düşünme ve farklı davranma tarzları olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır dolayısıyla karma eğitim bu açıdan bakıldığında yüzeysel eşitliği sağlamakta beraber, adaletten uzaktır. Çünkü eşitlik ve hak ve kavramları özdeş değildir, herkes aynı notu vermek eşitliktir fakat, Adalet yoksa hak değildir. Konuya ideolojik değil, olması gerektiği gibi, insani, demokratik, pedagojik ve bilimsel yaklaşılmalıdır. Giderek artan tek cinsiyete dayalı haklı eğitim talepleri bu açıdan dikkate alınmalıdır. Karma eğitim uygulaması her şeyden önce anayasanın onuncu maddesindeki eşitlik ilkesine aykırıdır. İlkokuldan üniversiteye kadar ayrı eğitim aldırmak isteyen Veli ve öğrencileri bu madde kapsamında eşit haklara sahip değildir. Bu uygulamanın zorunlu olması yukarıda bahsettiğimiz haklı gerekçelerle muhalefet edenlerin cezalandırması anlamına gelmektedir. Toplumun bu noktadaki beklentisi, karşılanmış olacaktır. Milletin devletine güvenmesi ve taleplerini karşılaması sonucunda eğitimde sorunlar bir parça çözülmüş olacak, toplumsal barış, birlik beraberlik, sevgi saygı yolundan mesafe alınacaktır 
1739 sayılı milli eğitim Temel kanunu, madde 15'de, “Kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır” ifadesi değiştirmelidir. İsteyen Veliler çocuğunu tek cinsiyete dayalı eğitime yönlendirebilmeli, isteyen karma eğitime devam edebilmelidir.
 Cinsel tacizleri önlemek için, öğrenciler, öğretmenler, idareciler, eğitilmelidir. Farklı yetenek, farklı öğrenme metodu, farklı ilgi alanı, gereği gibi cinsiyet noktasında verimliliği artıracak şekilde düzenlenmeleri gerekmektedir.
Konuşmamı burada tamamlarken halkımızın karma ve ayrı eğitim konusunda farkındalık kazanmasını diliyor, bütün katılımcılara selam ve saygılarımı sunuyorum. Güzel Hasletler Eğitim Derneği başkanı Raziye Ünal" ifadelerini kullandı.
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum